Тридесет и пето заседание на Общински съвет- Варна


Сподели:
05 Октомври 2018, Петък

Преди началото на заседанието Николай Няголов положи клетва като общински съветник.
Той заема мястото на д-р Веселин Ангелов, който почина в края на юли.

Досега Николай Няголов оглавяваше Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ в Община Варна

Това ще бъде първият му мандат като общински съветник.

След това съветниците приеха дневния ред и преминаха към гласуване на точките.

По предложение на ПК "Финанси и бюджет" Общински съвет- Варна реши:

  - приема Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2017 г.

- изменя Приложение 21 „Списък на лицата,  които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г. към Решение № 1066- 4/26/31.01.2018 г. на Общински съвет - Варна.

- дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове 2019-2021 г".
- не опрощаване на държавни вземания.
- дава съгласие за формиране на самостоятелни и слети паралелки
- прехвърля финансови средства от бюджета на Община Варна във  функция "Здравеопазване"

По предложение на ПК „Наука и образование" Общински съвет- Варна:

- актуализира Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година.


По предложение на ПК „Собственост и стопанство" Общински съвет- Варна:

- допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г.", одобрява пазарна оценка и взема решение за прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:

-                     гр. Варна, ул. „Ропотамо" № 14.

-                     с. Каменар, Община Варна, ул. „Хан Аспарух" № 9.

-                     гр. Варна, со „Боровец-юг", ПИ 10135.5403.5188.

-                     гр. Варна, кв. „Галата", ПИ 10135.5510.926.

- допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г." и взема решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се в:

-                     гр. Варна, бул. „Съборни" N? 24, ет. 8 в полза на Районна колегия на български лекарски съюз - варна.

-                     гр. Варна, ПЗ „Планова" 119, сграда № 10, в полза на Дирекция „Социални дейности" за разкриване на Център за временно настаняване.

-                     гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 7 в полза на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов".

-                     допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г.", одобрява пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от ЗУТ за прехвърляне право не собственост върху имоти, находящи се в:

-                     гр. Варна, со „Манастирски рид, бялата чешма, Дъбравата", ПУ 10135.2517.9587.

-                     гр. Варна, со „Ален мак", ПИ 10135.2515.3610 и ПИ 10135.2515.3610.

-                     гр. Варна, жк „Изгрев”, ПИ 110135.2552.1024.

-                     община Варна, с. Звездица, со „Под село", ПИ 30497.505.113 и П1* 30407.505.960.

-       допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г." и взема решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се в:

-                     гр. Варна, жк „Чайка", в полза на Математическа гимназия „Д-р Петъ

Берон".             

-                     гр. Варна, парк „Приморски парк - Салтанат" № 81, в полза на Детск градина № 20 „Бриз".

-                     гр. Варна, ул. „Анри Барбюс” № 63, в полза на „Областна дирекция н Министерството на вътрешните работи - Варна".

-                     гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма", №28, в полза на Дирекц^ „Образование и младежки дейности".

-                     -допълва  „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2018 г.", одобрява пазарна оценка и взема решение за продажба на недвижими имоти на собственици на законно построени сгради, находящи се в:

-              гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров" №10.

-              гр. Варна, ул. „Добри Христов" № 32.

-              гр. Варна, ул. „Младежка" № 16.

-          отменя решения на Общински съвет - Варна:

-              № 815-10-1/20/26,27.07.2017 г.

-              № 816-10-1/20/26,27.07.2017 г.

-              № 817-10-1/20/26,27.07.2017 г.

-              променя  адрес на управление на „Обреди" ЕООД.

-             дава съгласие на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина" ЕООД за предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху МПС, собственост на дружеството в полза на ОП „Комплекс за детско хранене".

-            изменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Варна.

-            приема Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Варна и ред за издаване на сертификат за инвестиция клас „В”.

-            одобрява застраховател на имуществото на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов" - Варна" ЕООД.

-             предоставя  безвъзмездно право на ползване върху движима вещ общинска собственост - подводница „Слава" в полза на „ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266.

   -         дава  съгласие за изключване от фонд „Ведомствен" на имот, находящ се в гр. Варна, жк „Дружба", бл. 17 и предоставянето му за реализиране на Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания"

- одобрява  пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. „Ангел Главчев" № 2.

- одобрява  пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар.

- възлага на кмета на Община Варна да издаде разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост - „Елпромско дере" в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ 10135.3514.293, район Владислав Варненчик, гр. Варна.

- дава съгласие за придобиване в собственост на Община Варна на 100 % от акциите на „Централен универсален магазин Варна" АД.

- поправя очевидна фактическа грешка в Решение № 1279-2- 2(32)/28.0б.2018 г. на Общински съвет - Варна.

- прави корекция на решение № 990-9(22)30.11,2017 г.,01.12.2017 г. на Общински съвет - Варна.

- изменя решение № 1274-2-1(32)28,06.2018 г. на Общински съвет - Варна.

- одобрява предварително съгласие за замяна на имоти  между Община Варна и "Св.Св.Константин и Елена Холдинг" АД.


По предложение на  ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество" Общински съвет- Варна:

- дава съгласие за изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.

- дава съгласие за побратимяване на Район „Младост" - Община Варна, Република България с град Арциз, Одеска област, Република Украйна.

- дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по проектно предложение „Отворени платформи за демокрация: насърчаване наактивното гражданство чрез създаване на отворени инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за създаване на мрежа от градове и организации" по Фонд на Европейското икономическо пространство и Норвежки грантове за регионално сътрудничество.

- дава съгласие за участие на Община Варна като партньор в проект „Стартъп модел за градове - смарт технологии и стратегии за брандиране на градове" по програма УРБАКТ III.

- дава съгласие едноличните търговски дружества, собственост на Община Варна за кандидатстване по европейски програми и проекти за финансова помощ.


По предложение на  ПК „Здравеопазване" Общински съвет- Варна:

- отпуска еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.

- неотпуска еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.

- отпуска  финансови средства за дейности и изследвания по асистирана репродукция.


По предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика" Общински съвет- Варна:

- взема решение за промяна на наименованията и местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, реализирани на територията на община Варна.

- дава съгласие за отписване на еднократни финансови помощи за инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално - битови потребности.

- дава съгласие за участие на Община Варна в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.

- отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жилищни и комунално-битови потребности на лица.


По предложение на ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места" Общински съвет- Варна:

- одобрява ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване за приемно- предавателна станция за GSM/UMTS N° VA4055-A в ПИ 10135.5069.6 по плана на местност Патрабана, град Варна."

- одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-208,210 „за общ. обсл., хотел, озеленяване и ТП", кв. 16 по плана на кк „Св, Св. Константин и Елена", Община Варна.

- дава  съгласие за изготвяне на предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за издаване на заповед за частична промяна на Заповед РД -02- 14-300/21.04.1997 г., т. 5 и т, 6, приложение N 1.

- поправя  очевидна фактическа грешка в решения № 574- 9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет - Варна.        


Общински съвет- Варна приема отчет от Председателя на Общински съвет - Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г.

Общински съвет- Варна упълномощава представителя на Община Варна за участие в извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К", в област с административен център Варна, насрочено на 16.10.2018 г.

Общински съвет- Варна взема решение Община Варна да придобие 100% от акциите на  "Варна Ефкон" ООД и упълномощава Кмета на Община Варна да сключи Договора за продажба на дружествени дялове от капитала на дружеството.

Общински съвет- Варна определя кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - град Варна по приложен списък.

Общински съвет-  Варна създава постоянна комисия във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет - Варна със състав: Калин Калевски- председател, Кирил Георгиев, Януарий Вичев, Юлияна Боева, , Стен Лазаров.

Общински съвет- Варна закрива ВрК "Борба с корупция и корупционна практика" и ВрК "Конфликт на интереси".

Общински съвет- Варна дава съгласие Николай Няголов да влезе в състава на следните комисии: "Обществен ред и сигурност", "БКД",  "Здравеопазване" и "Обществен ред и сигурност".
В категории:

Сподели:
Коментари

0 коментара
Добави коментар

Вашето име:
Моля, въведете Вашето име
Коментар:
Моля, въведете Вашият коментар
Защитен код:
Моля, въведете защитния код